Dotaz:

Objedn��vka Pobo��kov�� telefonn�� ��st��edny